Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HPC24


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa:

1)     Zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego Horizon Personal Care sp. z o.o. z siedzibą w (00-837) Warszawa, ul. Pańska 96 / 83 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094, NIP 5272816178, REGON 367976372, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00  (dalej „HPC24”)

2)     Rodzaje usług udostępnianych w Serwisie HPC24; 

3)     Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu HPC24;

4)     Tryb zgłaszania reklamacji dotyczących błędnego działania Serwisu HPC24


§ 2

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Serwisu Internetowego HPC24 mają następujące znaczenie:

1)     Administrator Danych Osobowych - Horizon Personal Care sp. z o.o. z siedzibą w ( 00-837) Warszawa, ul. Pańska 96 / 83, pod numerem KRS 0000689094, NIP 5272816178, REGON 367976372, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych; 

2)     Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3)     Infolinia – infolinia służąca do telefonicznego kontaktu z HPC24 umożliwiająca zamawianie Pakietów Serwisowych lub uzyskania informacji o ofercieHPC24. Infolinia dostępna jest 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00-17:00 pod numerem 22 133 98 98 również dla telefonów komórkowych (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora komórkowego);

4)     Konsultant- pracownik Infolinii przyjmujący Zlecenia lub inne dyspozycje od Użytkownika;

5)     Konsument - –Użytkownik będący osobą fizyczną wiążącą się niniejszym Regulaminem bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6)     Kosztorys - dokument kosztowy w wersji elektronicznej, którego celem jest przedstawienie oferty cenowej (estymacji kosztów naprawy lub serwisu lub wykonania Usługi) na zrealizowanie prac zgodnie z przekazaną dyspozycją lub będących wynikiem analizy przeprowadzonej przez Partnera lub serwis współpracujący z HPC24. Kosztorys opracowywany jest na potrzeby wzajemnych rozliczeń między HPC24 a Użytkownikiem Serwisu HPC24. Warunkiem wykonania dyspozycji może być żądanie opłacenia dyspozycji zgodnie z estymacją wykazaną w Kosztorysie.

7)     Partner – podmiot, z którym HPC24 zawarł umowę zobowiązującą ten podmiot do współpracy z HPC24 w oferowaniu usług Użytkownikom. W związku z realizacją usług, Partner nie jest upoważniony do składania w imieniu HPC24 ani Użytkownika jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń, przyjmowania Zleceń lub podejmowania zobowiązań udzielania zniżek i rabatów na usługi;

8)     Pakiet - prawo do korzystania z Usług w zakresie i na zasadach zdefiniowanych w Regulaminie danego Pakietu. Pakiet płatny jest rocznie z „góry” i  zawiera miedzy innymi prawo do wykonywania w trakcie okresu na który obowiązuje Pakiet Serwisowy przeglądów technicznych samochodu wyprodukowanego po roku  1995 którego Dopuszczalna Masa Całkowita nie przekracza wagi 3,5 tony i możliwość dokonywania napraw takiego samochodu w sposób i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Oferty; 

9)     Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu HPC24;

10)   Regulamin Oferty, Pakietu lub Usługi - odrębny regulamin Oferty, Pakietu lub Usługi, który jest zdefiniowany w ramach danej Oferty, Pakietu lub Usługi oraz jest lub będzie świadczona za pośrednictwem Serwisu HPC24 przez HPC24 lub Partnera;

11)   Serwis HPC24 – serwis internetowy spółki Horizon Personal Care sp. z o.o. dostępny całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia  w domenie www.hpc24.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług udostępnionych Użytkownikowi po zalogowaniu się do konta Użytkownika, w tym - dokupywanie elementów nie wchodzących w skład Pakietów,  kontakt z pracownikami HPC24, akceptację kosztorysów oraz regulowanie płatności wobec HPC24; 

12)   Serwis Płatności - internetowy serwis usługowy w którym Użytkownik może dokonać Transakcji Płatniczych  przy użyciu kart płatniczych, szybkich przelewów bankowych typu pay-by-link lub innych dostępnych w ramach tego serwisu instrumentów płatniczych. Serwis Płatności prowadzony jest przez: 

a)   PSP Polska sp. z o.o., NIP: 8992689516, REGON: 02121583300000,KRS: 0000352235, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000352235, będącym dostawcą usług płatniczych dla którego agentem rozliczeniowym w zakresie transakcji płatniczych przy użyciu kart jest Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce zsiedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000287836, NIP: 2090000825, REGON: 300649197, a w zakresie e‑przelewów  

b)   PayPro S.A  z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068 (dalej jako Operator Płatności)

13)   Transakcja Płatnicza – oznacza transfer środków pieniężnych od Użytkownika do HPC24 za pomocą Serwisu Płatności;

14)   Usługi – usługi świadczone przez HPC24 za pośrednictwem Serwisu HPC24, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, Regulaminach Ofert lub Regulaminach Pakietów lub Regulaminach Usług. Warunkiem koniecznym do skorzystania z niektórych Usług (np. umówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Konsultanta przeglądu lub naprawy samochodu, wizyty medycznej) jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Pakietu obejmującego zakresem daną czynność lub aktywnej usługi zakupionej w HPC24 lub u Partnerów; 

15)   Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy HPC24  a Użytkownikiem w tym także  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość którego przedmiotem są Usługi i inne czynności zgodne z Zamówieniem;

16)   Użytkownik– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która korzysta z Serwisu HPC24;

17)   Dyspozycja lub Zamówienie (stosowane zamiennie) – złożenie zamówienia przez wydanie dyspozycji przez Użytkownika na Pakiety, Usługi, Oferty, Zlecenia lub inne elementy będące w ofercie HPC24 w Serwisie HPC24; 

18)   Zlecenie –  zlecenie zawarte na podstawie dyspozycji lub Zamówienia przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefon, Serwis HPC24) w drodze przyjęcia przez Konsultanta od Użytkownika polecenia wykonania Usługi (np. aktywacja Pakietu, realizacja Usług i innych elementów będących w ofercie HPC24 lub Partnerów).


§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU HPC24

1)   Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu HPC24 obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu.

2)   Z Usług dostępnych w Serwisie HPC24 , może skorzystać każda osoba fizyczna która skoczyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniony przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, która dokonała na stronie www.hpc24.pl, i zawarła umowę z HPC24 lub Partnerem HPC24

3)   Do korzystania z Serwisu HPC24 , niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

a)    Komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej.

b)   Dostępu do poczty elektronicznej;

c)    Dostępu do Internetu

d)   Telefonu z numerem z polskiej puli numeracyjnej operatorów komórkowych (dowolnego operatora) umożliwiającego wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

e)    konta w Serwisie HPC24 w tym – podanie wymaganych obligatoryjnie informacji niezbędnych do realizacji Usług lub skorzystania z Pakietów. Dane podane podczas rejestracji konta mogą być wykorzystywane przez Konsultantów HPC24 w celu przeprowadzenia autoryzacji i autentykacji Użytkowników Serwisu HPC24 dzwoniących na infolinię.

4)   Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania Serwisu HPC24 do celów sprzecznych z prawem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu i Regulaminu Oferty.


§ 3

ZAKRES SERWISU HPC24

1)     Horizon Personal Care sp. z o.o. będzie za pośrednictwem Serwisu HPC24 udostępniał: 

a)    informacje handlowe, dedykowane oferty specjalne i inne użyteczne informacje własne oraz Partnerów Horizon Personal Care sp. z o.o.

b)   usługi w ramach Pakietów świadczone w sposób i na zasadach określonych w Regulaminach Ofert lub Regulaminach Pakietów lub Regulaminach Usług;

c)    formularze niezbędne do składania przez Użytkownika Zleceń oraz wysyłania i odbierania wiadomości;

d)   inne wzory dokumentów takie  jak na przykład formularze wniosku o dokonanie cesji, formularz reklamacyjny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy


§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1)     HPC24 odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Oferty lub Regulaminu Pakietu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2)     Niewykonanie, ograniczone wykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez HPC24 nie powodują okoliczności niezależne od HPC24, takie jak:

a)    niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika;

b)   ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet;

c)    inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową, Regulaminem lub Regulaminem Oferty działania lub zaniechania Użytkownika.

3)     Niniejsze postanowienie nie wyłącza odpowiedzialności wynikającej z Regulaminów Ofert, Regulaminów Usług lub Regulaminów Pakietów.


§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1)     Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Horizon Personal Care sp. z o.o. z siedzibą w (00-837) Warszawa ul. Pańska 96/83. 

2)     Dane osobowe Użytkowników, będących osobami fizycznymi, przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu prowadzenia Serwisu HPC24, a w szczególności w celu należytej obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu HPC24, jak również w celu umożliwienia realizacji Zlecenia, korzystania z Ofert, Usług lub Pakietów, w tym akceptacji kosztorysów oraz wykonania obsługi płatności.

3)     Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika.

4)     Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu HPC24, realizacją Zlecenia, Ofert, Usług lub korzystaniem z Pakietów oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte z systemu teleinformatycznego Administratora danych osobowych.

5)     Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Skorzystanie z uprawnienia o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwe jest poprzez pisemny  kontakt Użytkownika z Administratorem danych osobowych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu HPC24 oraz ofert dostępnych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

6)     Administrator danych osobowych informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem HPC24 w logach systemowych Serwisu HPC24 pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem HPC24. Administrator danych osobowych informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

7)     Dane o sposobie korzystania przez dane urządzenia końcowe (IP) z Serwisu HPC24 i transakcjach zawartych wskutek złożenia Zlecenia lub skorzystania z Oferty, Usługi lub Pakietu z danego urządzenia końcowego mogą być udostępniane Partnerom w celu rozliczenia świadczonych przez nich Usług.

8)     Administrator danych osobowych może przekazywać dane osobowe Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu w zakresie koniecznym oraz w celu umożliwienia i obsługi  Płatności on–line zgodnie z wyborem płatności dokonanym przez Użytkownika   Serwisie Płatności, na rzecz Operatorów Płatności to jest 

a)   PSP sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, . 

b)   Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, 

c)  PayPro S.A  z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

9)     Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu HPC24 przez Użytkownika. Pliki typu „cookies” umożliwiają:

a)   utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu HPC24 ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)  dostosowanie Serwisu HPC24 do potrzeb Użytkowników;

c)   tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu HPC24.

10)   Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki „cookies” lub zablokować umieszczanie plików „cookies” za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Administrator danych osobowych informuje, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików „cookies” może uniemożliwić składanie Zleceń. 

11)   Jeżeli Użytkownik umieszcza w ramach Serwisu HPC24 lub /i Serwisu Płatności jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.


§ 6

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA PAKIET, OFERTĘ, USŁUGĘ LUB ZLECENIE

1)     Przez złożenie Zamówienia na Pakiet, Ofertę, Usługę lub Zlecenie  rozumie się wykonanie przez Użytkownika w Serwisie HPC24 wszystkich poniższych czynności:

a)   zalogowanie się na konto Serwisu albo zarejestrowanie się jako nowy Użytkownik Serwisu

b)   wybranie Oferty, Pakietu, Usługi lub Zlecenia oraz podanie zgodnych z prawda danych wymaganych w formularzu;

c)    akceptacja Regulaminu Oferty, Pakietu lub Usługi

d)   akceptacja niniejszego Regulaminu;

e)    końcowe potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie przez Użytkownika w aktywne pole „zamawiam” lub podobne;

f)    dokonanie płatności w sposób określony w § 8 .


§ 7

PROCEDURA SKŁADANIA DYSPOZYCJI, ZLECEŃ, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII HPC24 I/LUB SERWISU HPC24

1)     Użytkownik może składać dyspozycje za pośrednictwem telefonu stacjonarnego lub telefonu komórkowego dzwoniąc na numer telefonu +48 22 133 98 98 (w godzinach pracy Konsultantów HPC24) lub po zalogowaniu się do swojego konta i wygenerowania zlecenia z Serwisu HPC24

2)     Językiem do kontaktów z Konsultantem jest język polski.

3)     Składanie dyspozycji za pośrednictwem numeru +48 22 133 98 98 po wybraniu opcji „połączenie z Konsultantem” lub „Złóż zlecenie” lub podobne, Użytkownik może:  

a)   złożyć dyspozycję realizacji Zlecenia serwisowego, Zlecenia, Usługi, aktywacji Pakietu lub skorzystania z Oferty

b)   potwierdzić realizację Zlecenia dyspozycji (np. poprzez wybór kosztorysu wykonania Usługi, Zlecenia, zdefiniowania zakresu czynności lub podobne);  

c)    potwierdzić metodę opłacenia  dyspozycji (Zlecenia, Usługi, Pakietu lub Oferty)

4)     Składanie dyspozycji za pomocą Serwisu HPC24:

a)    Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość złożenia dyspozycji (wygenerowania Zlecenia, zamówienia, aktywacji Pakietu, Usługi lub skorzystania z Oferty) z poziomu serwisu (Strefa Klienta / Zlecenie / Nowe Zlecenie.

b)   Po wybraniu opcji „Nowe Zlecenie” Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza a następnie kliknąć „Wyślij”

c)    Konsultant dokonuje weryfikacji poprawności dyspozycji a następnie – zgodnie z wytycznymi z dyspozycji weryfikuje dostępność usługi oraz – jeżeli tego dotyczy dyspozycja - umawia wizytę serwisową. W przypadku wątpliwości lub konieczności zmodyfikowania dyspozycji (zakres, miejsce, czas) Konsultant wygeneruje odpowiedź do Użytkownika z propozycją zmian / propozycją realizacji usługi do akceptacji przez Użytkownika.

d)   Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu warunków określonych w dyspozycji następuje realizacja Zlecenia, Usługi lub innej czynności wskazanej w zaakceptowanej dyspozycji

5)    Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich dyspozycji i potwierdzeń złożonych za pomocą telefonu i przechowywanie ich dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa.

6)     Identyfikacja (autoryzacja i autentykacja) Użytkownika  dokonującego za pomocą telefonu czynności określonych w punkcie 3 następuje przez podanie przez niego co najmniej następujących danych identyfikacyjnych:

a)    Imię i nazwisko i/lub PESEL ( w przypadku osób fizycznych);

b)   Nazwy podmiotu, numer REGON lub numer NIP lub numer KRS (w przypadku osób prawnych);

c)    inne dane (np. numer VIN i/lub numer rejestracyjny pojazdu w przypadku dyspozycji usługi związanej z pojazdem objętym opieką serwisową lub Pakietem).

7)     Identyfikację uważa się za poprawną tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli dane podane w punkcie 6) są zgodne z danymi podanymi w trakcie rejestracji konta Użytkownika w Serwisie HPC24

8)     Dyspozycję uważa się za złożoną po odczytaniu jej treści przez Konsultanta i potwierdzeniu prawidłowości złożonej dyspozycji przez Użytkownika lub wykonaniu dodatkowych czynności wymaganych Regulaminem Usługi, Oferty lub Pakietu.

9)     W przypadku 3-krotnego błędnego podania danych identyfikacyjnych nastąpi blokada możliwości składania dyspozycji za pomocą telefonu. Warunkiem koniecznym do zdjęcia blokady po określonym czasie jest dokonanie prawidłowej identyfikacji Użytkownika poprzez wysłanie przez niego na numer faxu lub skanu HPC24 dokumentu tożsamości z numerem PESEL i innymi danymi wymaganymi Regulaminem Usługi, Oferty lub Pakietu (np. numer identyfikacyjny pojazdu potwierdzony skanem dowodu rejestracyjnego).

10)   Użytkownik udziela Konsultantowi pełnomocnictwa do składania zobowiązań (np. umówienie wizyty) wobec Partnerów HPC24 wymaganych do realizacji dyspozycji Zleceń na podstawie dyspozycji złożonych przez Użytkownika za pomocą telefonu lub Serwisu HPC24.

11)   HPC24 udostępnia Infolinię w celu dokonywania przez Użytkownika innych czynności niż wymienione w punkcie 3) powyżej, takich jak:

a)    dokonanie zmiany adresu korespondencyjnego /adresu poczty elektronicznej;

b)   złożenie reklamacji;

c)    złożenie dyspozycji otrzymywania lub rezygnacji z faktury elektronicznej.

12)   Zakres czynności wymienionych w punkcie 11) niniejszego paragrafu możliwy jest do realizacji tylko i wyłącznie po poprawnej autoryzacji i autentykacji Użytkownika przez Konsultanta HPC24

13)   HPC24 ma prawo powierzyć zawieranie lub wykonywanie czynności określonych w Regulaminie i Regulaminach Usług, Ofert lub Pakietów innym podmiotom.

14)   HPC24 celem zabezpieczenia interesów Użytkowników zastrzega sobie prawo do zadawania pytań Użytkownikowi podczas rozmowy telefonicznej dla potrzeb identyfikacji, dopasowania Oferty lub należytego wykonania Usługi oraz do nagrywania rozmów.

15)   Warunkiem do skorzystania z Infolinii jest udzielenie przez Użytkownika zgody na nagrywanie rozmów.


§ 8

PŁATNOŚCI I FAKTURY

1)     Ceny Ofert, Pakietów, Usług i innych odpłatnych czynności podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2)     Podane w Serwisie HPC24 ceny są obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia. 

3)     Po akceptacji dyspozycji Partner HPC24 lub HPC24 przygotuje wstępny Kosztorys uwzględniający niezbędne elementy wymagane do prawidłowej realizacji dyspozycji.

4)     Akceptacja Kosztorysu przez Użytkownika jest jednoznaczna z zobowiązaniem Użytkownika do zapłaty kwoty wskazanej we wstępnym Kosztorysie.

5)     Konsultant po akceptacji przez Użytkownika wstępnego Kosztorysu może wygenerować link do płatności on-line (pay-by-link) lub poprosić Użytkownika o uregulowanie płatności kartą płatniczą lub przelewem na konto HPC24 lub przekierować Użytkownika  do serwisu hpc24.pl gdzie po zalogowaniu będzie dostępna pozycja kosztowa do opłacenia za pomocą Serwisu Płatności

6)     Warunkiem przystąpienia do realizacji dyspozycji jest zaakceptowanie i opłacenie przez Użytkownika wstępnego Kosztorysu.

7)      W trakcie wykonywania Zlecenia serwisowego może się okazać, że zakres czynności serwisowych i/lub części wymaganych do użycia jest większy niż w szacowanym Kosztorysie – w takim przypadku Konsultant przygotuje i przekaże do akceptacji kolejny Kosztorys uwzględniający brakujące czynności i/lub części do akceptacji i opłacenia przez Użytkownika. W takim przypadku warunkiem kontynuacji realizacji dyspozycji jest opłacenie kolejnego Kosztorysu.

8)      Po zakończeniu czynności objętych dyspozycją w przypadku kiedy Kosztorys wstępny lub suma opłaconych przez Użytkownika Kosztorysów przewyższy rzeczywisty koszt czynności wykonanych w ramach dyspozycji (np. robocizny i użytych części), HPC dokona korekty faktury i zwróci w terminie do 5 dni roboczych na wskazane przez Użytkownika konto należną kwotę.

9)     Użytkownik wyraża wolę zapłaty HPC24 poprzez wybranie w Serwisie opcji dokonania zapłaty płatności za pośrednictwem Serwisu Płatności.

10)   Celem zlecenia wykonania Transakcji Płatniczej Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, telefon.

11)   Użytkownik, po przekierowaniu na strony internetowe Serwisu Płatności, wybiera dostępny w Serwisie Płatności instrument płatniczy w celu dokonania Transakcji Płatniczych. 

12)   Po poprawnym zleceniu i autoryzowaniu Transakcji Płatniczych, Operator Płatności potwierdza HPC 24 dokonanie Transakcji Płatniczych.

13)   Potwierdzenie dokonania Transakcji Płatniczych jest przekazywane przez Serwis Płatności do Serwisu HPC24 niezwłocznie od momentu otrzymania przez Operatora Płatności potwierdzenia dokonania Transakcji Płatniczych. 

14)   Operator Płatności przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie dokonania Transakcji Płatniczych na adres e-mail podany w Serwisie HPC24 lub/i Serwisie Płatności.

15)   Przekazanie przez Operatora Płatności kwoty Transakcji Płatniczych na rachunek HPC24 następuje na zasadach określonych w umowie pomiędzy Operatorem Płatności a HPC24.

16)   Transakcje Płatnicze identyfikowane są na podstawie numeru płatności generowanego przez Serwis Płatności.

17)   W przypadku braku możliwości poprawnego wykonania Transakcji Płatniczej z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do dokonania Transakcji Płatniczych, w szczególności w przypadku zmiany numeru płatności generowanego przez Serwis Płatności, Operator Płatności wstrzyma wykonanie Transakcji Płatniczej i podejmie próbę kontaktu z HPC24 i/lub z Użytkownikiem, celem określenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku braku możliwości określenia dalszego sposobu postępowania, środki przekazane podczas zlecenia wykonania Transakcji Płatniczej, a nieprzekazane HPC24 z powodu podania przez Użytkownika podczas dokonywania Transakcji Płatniczej niepełnych danych, zostaną zwrócone Użytkownikowi.

18)   Jeżeli Operator Płatności otrzyma środki celem wykonania Transakcji Płatniczych z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Oferty, Usługi lub Pakietu, Operator Płatności upoważniony jest do odmowy wykonania Transakcji Płatniczej.

19)   Użytkownik ma możliwość otrzymywania faktur na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.  

20)   W celu skorzystania z faktury elektronicznej  Użytkownik powinien:

a)    zaznaczyć opcję „faktura” w Serwisie HPC24 lub

b)   zgłosić telefonicznie stosowną dyspozycję Konsultantowi lub

c)    złożyć dyspozycję w innym miejscu w formie pisemnej lub elektronicznej udostępnionym przez HPC24 lub Partnera.

21)   Do wysłania faktury na email wykorzystywany jest adres email podany przez Użytkownika przy aktywacji konta w Serwisie HPC24 lub podczas telefonicznej aktywacji konta (dzwoniąc na infolinię HPC24). Wskazany adres email wykorzystywany będzie jako adres kontaktowy w tym – jako adres do doręczenia faktur.

22)   Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność i poprawność wskazanego HPC24 adresu kontaktowego przez cały okres korzystania z Serwisu HPC24 oraz za ryzyko dostarczenia wiadomości email osobie trzeciej z powodu podania Użytkownikowi niepoprawnego adresu.

23)   Aktywacja, dezaktywacja lub zmiana adresu email są bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie.


§ 9

REKLAMACJE

1)     Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Serwisie HPC24 lub Serwisie Płatności w jeden z następujących sposobów:

a)    na adres e-mail: reklamacje@hpc24.pl

b)   pisemnie na adres Horizon Personal Care Sp. z o.o. ul. Pańska 96 / 83, (00-837) Warszawa

c)    telefonicznie na numer telefonu Infolinii 22-133 98 98

2)     Reklamacje dotyczące udostępnianych Usług  powinny zawierać następujące dane:

a)    imię i nazwisko Użytkownika,

b)   dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,

c)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3)     Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą płatności:

a)    kartą płatniczą –

i)     pisemnie na adres  PSP Polska sp. z o.o., ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,

b)   w zakresie e-przelewów:

i)     pisemnie na adres PayPro S.A  z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

4)     Reklamacje dotyczące udostępnianych Płatności On-Line   powinny zawierać następujące dane:

a)    imię i nazwisko Użytkownika,

b)   dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,

c)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji

5)     Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania kompletu wymaganych danych. 

6)     O wyniku rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu. W przypadku reklamacji wniesionej przez Konsumenta, nieudzielenie odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznacza jej uznanie.


§ 10

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

1)     Zawartość Serwisu HPC24 jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.

2)     Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie HPC24 nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3)     Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie HPC24 nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody HPC24 wyrażonej w formie pisemnej.

4)     Prawa z rejestracji znaków towarowych umieszczonych na stronie Serwisu HPC24 przysługują HPC24 lub Partnerom. 


§ 11

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1)     Umowa zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z okresem obowiązywania Oferty, Usługi lub Pakietu, który aktywował Użytkownik (3, 6, 12, 18, 24 lub 36 miesięcy lub inna wartość wyrażona w dniach).

2)     Po zakończeniu okresu w którym obowiązuje Oferta, Pakiet lub Usługa, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, chyba, że Użytkownik aktywuje kolejny Pakiet lub nabędzie Usługę lub skorzysta z Oferty – w takim przypadku Umowa ulega przedłużeniu zgodnie z okresem obowiązywania Pakietu, Oferty lub Usługi.

3)     Użytkownik ma prawo skorzystać ze składowych Oferty, Usługi lub Pakietu (elementów dostępnych w ramach aktywnego Oferty, Usługi lub Pakietu) tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania danej Oferty, Usługi lub Pakietu.

4)     Użytkownik może skorzystać z Usług lub czynności lub innych elementów składowych dostępnych w ramach danej Oferty, Usługi lub Pakietu tylko w okresie zdefiniowanym w § 11 p. 1.

5)     Użytkownik traci prawo do skorzystania z usług lub innych elementów składowych dostępnych w ramach Oferty, Usługi lub Pakietu po zakończeniu okresu obowiązywania Oferty, Usługi lub Pakietu.

6)     Usługi, czynności lub inne elementy składowe Oferty, Usługi lub Pakietu nie wykorzystane a dostępne w ramach Oferty, Usługi lub Pakietu po utracie ważności Oferty, Usługi lub Pakietu nie przechodzą do kolejnych aktywowanych Ofert, Usług lub Pakietów oraz nie mogą być przedmiotem roszczeń Użytkownika ani przedmiotem kompensaty w jakiejkolwiek formie.

7)     Użytkownik w ramach Umowy może mieć aktywny więcej niż jedną Ofertę, Usługę lub Pakiet. W takim przypadku czas obowiązywania Umowy determinowany jest najdłuższym okresem czasu na jaki został aktywowany jeden z Pakietów, Oferta lub Usługa

8)     Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu na piśmie i przesyłając je na adres: Horizon Personal Care Sp. z o.o. ul. Pańska 96 / 83, (00-837) Warszawa.

9)     Odstąpienie przez Konsumenta może nastąpić w drodze oświadczenia wysłanego przez Konsumenta na adres HPC24 w formie pisemnej (np. pismo wysłane pocztą). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego na stronie Serwisu HPC24 pod adresem www.hpc24.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, jeśli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy/ów pocztą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy/ów. Wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, będą mu zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym HPC24 został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 

10)   HPC24 dokona zwrotu w sposób wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu, a w przypadku niewskazania go w oświadczeniu – w sposób uzgodniony podczas dodatkowego kontaktu zainicjowanego przez HPC24. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

11)   Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług, skorzystał z Oferty lub Pakietu (np. na podstawie złożonej przez Konsumenta dyspozycji skorzystał on z Pakietu dokonując na przykład  bezpłatnego przeglądu technicznego samochodu, korzystając z usług naprawy tego samochodu lub korzystając  z porady medycznej lub prawnej lub innej wchodzącej w skład Pakietu, Oferty lub Usługi) przed upływem terminu określonego w § 11 p. 8)  to Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.


§ 12

TRYB I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

1)     Umowa może być rozwiązana zarówno przez HPC 24, jak i przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje w wyniku jej wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Skutek wypowiedzenia w postaci rozwiązania Umowy przypada zawsze na koniec miesiąca rozpoczynającego się po dniu doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie. Do dnia rozwiązania są naliczane opłaty wynikające z Umowy.

2)     W przypadku jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpi przed czasem określonym w § 11 p. 1) HPC24 ma prawo naliczyć kary określone w Regulaminach Pakietów, Usług lub Ofert.  

3)     HPC24 stara się rozwijać i ulepszać Serwis HPC24 wprowadzając nowe elementy do oferty, dodając nowe możliwości i funkcjonalności zatem dodanie nowych funkcjonalności do Serwisu HPC24 należy traktować jako ulepszenie. Wprowadzenie w związku z ulepszeniem niezbędnych zmian w Regulaminie Serwisu HPC24 nie należy traktować jako podstawę do rozwiązania Umowy przez Użytkownika.

4)     W przypadku gdy Umowę wypowiada Użytkownik składa on wypowiedzenie na adres Horizon Personal Care Sp. z o.o. ul. Pańska 96 / 83, (00-837) Warszawa.

5)     W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, HPC24 może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego Użytkownikowi przez HPC24 terminu do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków. Wskazane uprawnienie przysługuje HPC24 w szczególności, gdy Użytkownik nie spełnia obowiązku wnoszenia opłat z tytułu korzystania z Oferty, Usług lub Pakietów.  

6)     HPC24 przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika , jeśli:

a)    Użytkownik  w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy przedstawi/ł nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane lub informacje; 

b)   w stosunku do Użytkownika zostało wszczęte na wniosek HPC24 postępowanie egzekucyjne;

c)    wystąpią inne okoliczności skutkujące naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów.

7)     Po rozwiązaniu przez HPC24 Umowy z winy użytkownika HPC24 ma prawo naliczyć kary wskazane w Regulaminie Usługi, Oferty lub Pakietu dla przypadku rozwiązania Umowy przed czasem jej obowiązywania.

8)     W momencie rozwiązania Umowy Oferta, Usługa lub Pakiet ulega dezaktywacji.


§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)     Regulamin Serwisu HPC24 jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie, w formie umożliwiającej jego przesyłanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2)     HPC24  zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Serwisu HPC24 w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

3)     Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie Serwisu HPC24 (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu, HPC24 zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych www.hpc24.pl 

4)     Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Serwisu HPC24 w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po upływie 14 (czternastu) dni od dokonania przez HPC24 czynności wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu HPC24, HPC24 może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

5)     Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu HPC24 po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez niego oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian niniejszego Regulaminu.

6)     Nie zaakceptowanie zmienionego Regulaminu Serwisu HPC24 nie skutkuje rozwiązaniem Umowy na Ofertę, Usługę lub Pakiet. W takim przypadku Użytkownik ma nadal możliwość składania dyspozycji z pominięciem Serwisu HPC24 kontaktując się z Konsultantem HPC24 dzwoniąc na Infolinię.

7)     Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności dostępna w stopce Serwisu HPC24 

8)     Regulamin Serwisu HPC24  wchodzi w życie z dniem 09 lipca 2018 roku